4199285 besøkende siden oppstart 2001
COWI DNB Get Relekta AS FMC Ikea Choice Hotels Scandinavia AS Sporveisbussene
Infoside for Helse Vest RHF
Kontaktinformasjon:
Helse Vest RHF

Telefon:
51 96 38 00
Telefax:
51 96 38 01
Adresse:
Helse Vest RHF
Nådlandskroken 11
4034 Stavanger
Org. nr.
983 658 725
Epost:
Nettside:
Gå til nettside   Ring oss på 51 96 38 00   Send oss en mail

Helse Vest RHF

Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Helse Vest RHF eig fem helseføretak. Føretaka har 28 500 medarbeidarar, omfattar rundt 50 sjukehus og institusjonar og yter helsetenester til 1 million innbyggjarar.
Helse Vest RHF har om lag 50 medarbeidarar og held til på Forus i Stavanger. I det regionale helseføretaket arbeider blant anna leiinga, rådgivarar med medisinskfagleg bakgrunn, juristar, økonomar, samfunnsvitarar, HR-rådgivarar, kommunikasjonsrådgivarar, rekneskapspersonell og sekretærar.

Losang AS
Instacruit
A/S Norske Shell